Obchodní podmínky poskytování služby rozesílání SMS

SMSVio - SMS BRÁNA VE VAŠEM MOBILU

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZESÍLÁNÍ SMS

Tyto Obchodní podmínky pro užívání SMS systému SMSVio (dále jen „OBCHODNÍ PODMÍNKY“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností SMS Vio s.r.o., sídlem na adrese, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, DIČ: 11632941 (dále jen „POSKYTOVATEL“) a smluvním partnerem Poskytovatele, s nímž Poskytovatel uzavřel smlouvu o užívání SMS systému SMSVio (obě dále jen „SMLOUVA“) (dále jen „UŽIVATEL“), a to v souladu s ustanovením § 1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální znění obchodních podmínek je uveřejněno na adrese https://www.smsvio.cz/obchodni-podminky/

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Systém SMSVio zajišťuje poskytování Služeb odesílání a přijímání SMS zpráv z GSM sítě Uživatele do GSM sítí jednotlivých operátorů (Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s, dále do sítí virtuálních operátorů v ČR a do všech zahraničních GSM sítí. Platba za SMS jde tak k tíži Uživatele v rámci jeho stávajícího nebo nového smluvního vztahu s jeho mobilním operátorem, v rámci jeho tarifu.

1.2. Smlouva o poskytování služby rozesílání SMS zpráv prostřednictvím aplikace SMSVio (dále jen „SYSTÉM SMSVIO“; smlouva dále jen „SMLOUVA“) je uzavřena mezi Poskytovatelem a Uživatelem okamžikem zakoupení/úhrady nebo využitím jakéhokoliv předplatného nebo kreditního systému a to i v případě testovacího období, dle aktuálního ceníku služeb Poskytovatele.

1.3. Pro příjem a odesílání SMS do Systému SMSVio poskytuje Poskytovatel aplikační rozhraní, které je k dispozici uživateli za úplatu. Do aplikačního rozhraní patří webové rozhraní a mobilní aplikace, které jsou nedílnou součástí Systému SMSVio.

1.4. Systém SMSVio je nástroj pro zasílání jednotlivých, hromadných i automatizovaných SMS zpráv v rámci GSM sítě Uživatele prostřednictvím jeho operátora.

1.5. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OBCHODNÍ PODMÍNKY“) stanovují obsah Smlouvy a upravují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem při plnění Smlouvy.

1.6. Tím, že poskytovatel nevyužívá své vlastní sítě, uživatel bere tímto na vědomí, že doručení SMS prostřednictvím Systému SMSVio nemůže být Poskytovatelem garantováno. Doručení SMS je plně v kompetenci mobilního operátora Uživatele, přes kterého jsou SMS odesílány, resp. přes jehož síť jsou SMS odesílány. Uživatel bere na vědomí, že počet možných SMS odeslaných přes aplikaci SMSVio je plně v zodpovědnosti Uživatele a Poskytovatel nebere žádnou zodpovědnost za případné překážky vydané operátorem, nebo za překážky, které vzniknou na straně operátora v okamžik odeslání SMS Uživatelem.

1.7. Poskytovatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky pro plnohodnotné používání systému SMSVio Uživatelem.

1.8.Smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

2.1. UŽIVATEL je každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem smlouvu.

2.2. SMLUVNÍ STRANA je Poskytovatel nebo Uživatel.

2.3. SMS ZPRÁVOU se pro účely Obchodních podmínek rozumí textová zpráva o délce maximálně 160 znaků, přičemž zprávy obsahující více než 160 znaků jsou sloučeny z více zpráv o délce 160 znaků.

2.4. SPAM je jakékoliv nevyžádané sdělení zaslané prostřednictvím SMS zprávy příjemci zprávy bez jeho předchozího souhlasu. Za spam je rovněž považováno jakékoliv sdělení zaslané příjemci zprávy poté, co příjemce zprávy uvědomil Uživatele o tom, že si další zasílání SMS zpráv od uživatele nepřeje. Spamem je také jakékoliv sdělení sloužící k přímé či nepřímé propagaci zboží nebo služeb či image podniku fyzické nebo právnické osoby, které není jasně a zřetelně označeno jako obchodní sdělení; skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje; je zasláno bez platného telefonního čísla, na nějž by mohl příjemce zprávy přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány. Za spam se také považuje SMS zpráva, jejíž obsah se týká prodeje nebo propagace léků na předpis, prodeje alkoholu a tabákových výrobků, drog, střelných zbraní, on-line gamblingu (on-line hazardních her), pedofilie nebo jiných výrobků a služeb, jejichž prodej nebo propagace je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

2.5. OBCHODNÍM SDĚLENÍM je jakékoliv sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost.

SLUŽBA A JEJÍ ROZSAH

3.1. Poskytovatel se zavazuje, že bude pro Uživatele udržovat systém SMSVio v provozuschopném stavu.

3.2. Poskytovatel se zavazuje monitorovat provoz systému SMSVio a jeho funkčnost a je povinen bez zbytečného odkladu odstranit veškeré poruchy či vady systému ohlášené Uživatelem, jenž brání užívání systému SMSVio. Není-li porucha, vada či jiná překážka v systému SMSVio, není Poskytovatel za tyto vady, poruchy či překážky zodpovědný a za jejich odstranění neodpovídá (zejména odst.1.6 těchto OP)

3.4. Poskytovatel je oprávněn použít údaje poskytnuté či zpřístupněné Uživatelem či třetími osobami, jež získá na základě plnění dle této Smlouvy či v rámci provozování Systému SMSVio, pouze v rozsahu nezbytném pro plnění dle této Smlouvy a pro účely zkvalitnění provozu systému SMSVio Uživatelům, a zavazuje se, že žádným způsobem nepoužije, nezneužije či nezcizí tyto údaje umístěné v Systému SMSVio, ke kterým by mohl eventuálně získat přístup a že přijme veškerá přiměřená opatření, aby k tomuto zneužití či zcizení nemohlo dojít třetími osobami. Poskytovatel se dále zavazuje dodržovat veškeré povinnosti, které pro něj vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Porušením závazků dle tohoto odstavce není zpřístupnění údajů učiněné v souladu s právními předpisy.

3.5. Výhradní zodpovědnost za obsah zpráv SMS má Uživatel. Poskytovatel je oprávněn po upozornění příslušnými orgány v případě porušení příslušných zákonů službu systém SMSVio uživateli bez náhrady ukončit.

3.6. Služba SMSVio není určena pro rozesílání hromadných SMS zpráv prostřednictvím automatizovaného či robotického systému a Provozovatel za případné zneužití poskytované služby výše uvedeným způsobem nenese odpovědnost a je plně oprávněn službu systému SMSVio uživateli bez náhrady ukončit.

3.7. Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou u jednotlivého předplatného či kreditního systému. Smlouva zaniká v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách či dle zákona. Uživatel může kdykoliv ukončit používání aplikace. Ukončení užívání aplikace Uživatelem nemá vliv na povinnosti Uživatele uhradit Poskytovateli sjednané služby aplikace.

3.8. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit sjednanou smlouvu v části týkající se: ceny služeb aplikace; způsobu a podmínek účtování služeb aplikace; způsobu, rozsahu, parametrů a podmínek poskytování služeb aplikace; ukončení poskytování služeb aplikace a zavádění nových služeb aplikace; rozsah práv a povinností Uživatele a Poskytovatele; způsobu podmínek a vyřízení reklamace; doby trvání a ukončení smlouvy; podmínek a výše úhrad; způsobu doručování; platebních transakcí; zpracování a uchovávání osobních, identifikačních, provozních a lokačních údajů; výhrad ve vztahu k právním předpisům. Dále je Poskytovatel oprávněn změnit sjednanou smlouvu z důvodu inflace, zavedení nových služeb aplikace, vývoje nových technologií, změny na trhu elektronických komunikací.

3.9. Jakákoliv změna smlouvy dle výše uvedeného bodu bude Poskytovatelem Uživateli oznámena s dostatečným časovým předstihem, a to nejméně pět pracovních dní, na e-mail uvedený Uživatelem.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

4.1. Uživateli bude umožněno rozesílat SMS zprávy prostřednictvím Systému SMSVio.

4.2. Uživatel je povinen zajistit, aby Služba nebyla zneužita třetí osobou. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití uvedeného sytému SMSVio nebo jeho součástí třetí osobou.

4.3. Uživatel je povinen zajistit, aby obsah SMS zpráv zasílaných prostřednictvím systému SMSVio provozovaného Poskytovatelem nebyl v rozporu s právními normami, a to zejména s předpisy na ochranu veřejného pořádku, veřejného zdraví, bezpečnosti státu, spotřebitele, společenských menšin a práva na soukromí, jak České republiky, tak státu, jehož je Uživatel příslušníkem či se v něm fyzicky nachází, a rovněž státu, kterého je příslušníkem či se v něm nachází příjemce SMS zpráv. Poskytovatel neodpovídá za obsah a formu zasílaných SMS zpráv.

4.4. Uživatel se dále zavazuje zajistit, aby SMS zprávy zasílané prostřednictvím Aplikace provozované Poskytovatelem neměly podobu spamu tak, jak je tento definován v čl. 2.4 Obchodních podmínek.

Poruší-li Uživatel své povinnosti stanovené v čl. 4.3, 4.4, 4.5 Obchodních podmínek, nese veškeré následky, které v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Tím není nijak dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení výše popsaných povinností Uživatele, ani nárok na náhradu takto vzniklé škody třetích osob.

4.4. Uživatel je povinen zajistit, aby všechny SMS zprávy odesílané jako obchodní sdělení byly zcela v souladu se zákonem číslo 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších změn a doplnění.

4.5. Uživatel si je vědom skutečnosti, že službu poskytovanou Poskytovatelem, lze užívat pouze v aplikaci Poskytovatele, a to v mobilním telefonu využívajícím systém Android. Jiný způsob užívání služby není možný.

4.6. Služba bude Uživateli zpřístupněna až okamžikem provedením její úhrady Poskytovateli, a to dle aktuálního ceníku služeb Poskytovatele. Okamžikem úhrady je myšleno připsání celé platby ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Služba je poskytována jako předplacená, kdy Uživatel zaplatí Poskytovateli stanovenou cenu za předplacené období poskytnutí systému SMSVio a Poskytovatel umožní Uživateli prostřednictvím systému SMSVio odeslat příslušný počet SMS zpráv v daném období. Počet zpráv odeslaných uživatelem přes systém SMSVio je v případě předplaceného období neomezený.

5.2. Možnost odesílat SMS prostřednictvím systému SMSVio skončí expirací doby předplatného, pokud není uvedeno jinak.

5.2. Poskytovatel nabízí Uživateli prostřednictvím systému SMSVio možnost předplatit si vždy určitý počet SMS zpráv za souhrnnou cenu (dále jen „KREDIT“).

5.3. Poskytovatel eviduje počet předplacených SMS zpráv, který může Uživatel odeslat. Po zakoupení kreditu prostřednictvím systému SMSVio zaeviduje Poskytovatel příslušnému Uživateli na jeho účet příslušný počet SMS zpráv dle zakoupené varianty. Poskytovatel zpřístupňuje informaci o počtu předplacených SMS zpráv Uživateli prostřednictvím systému SMSVio.

5.4. Poskytovatel vede evidenci předplacených SMS zpráv uvedením počtu předplacených SMS.

5.5. Uživatel hradí zakoupené předplatné nebo kredity prostřednictvím online nákupu, platbu provádí buď bankovním převodem nebo prostřednictvím online platby.

5.7. V případě, že Uživateli expiruje doba předplatného nebo vyčerpá předplacený kredit, automaticky se jeho služby pozastaví. Opětovným předplacením či zakoupením kreditu se jeho služby opět aktivují. Kredit nebo předplatné se aktivuje po zaplacení pracovníkem systém SMSVio v co nejkratší době, zpravidla ještě tentýž den, max. do 24 hodin.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Uživatel prohlašuje, že jedná v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, a pokud zpracovává osobní údaje svých příjemců zpráv, prohlašuje, že plní všechny své povinnosti podle

zákona o ochraně osobních údajů včetně získání souhlasu subjektů údajů se zpracováváním jejich osobních údajů, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu poskytování Služby.

6.2. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla zabezpečení zpracování osobních údajů, udržovat veškeré přístupové údaje v tajnosti a používat bezpečná hesla.

6.3. Uživatel a Poskytovatel sjednávají, že Poskytovatel jako zpracovatel bude pro Uživatele zpracovávat osobní údaje příjemců zpráv Uživatele, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, text SMS zpráv. Poskytovatel bude tyto údaje pro Uživatele zpracovávat pouze za účelem provozování služby rozesílání SMS a jen po dobu trvání poskytování uvedené Služby Uživateli. Osobní údaje jsou před jejich zneužitím technicky a organizačně zabezpečeny tak, že přístup k nim mají jen pověřené osoby Poskytovatele.

KOMUNIKACE

7.1. Smluvní strany se dohodly, že všechna oznámení, informace, pokyny, sdělení, stížnosti, žádosti, jakož i další dokumenty pro účely této Smlouvy, budou činěna Kontaktní osobě druhé Smluvní strany na e-mail uvedený ve Smlouvě.

7.2 Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna kdykoliv změnit údaje své Kontaktní osoby, a to bez nutnosti uzavřít k této Smlouvě dodatek. V uvedeném případě, je však příslušná Smluvní strana povinna doručit druhé Smluvní straně oznámení o prováděné změně nejpozději 5 kalendářních dnů předtím, než bude zasílající Smluvní stranou aplikována

OBSAH SMS

7.1.Uživatel se zavazuje, že nebude prostřednictvím SMS propagovat subjekty, které jsou vůči systému SMSVio přímými konkurenty, ani nebude jejím prostřednictvím propagovat služby či produkty takových subjektů, tedy zejména služby hromadného rozesílání SMS.

7.2. Uživatel se zavazuje a zaručuje, že zajistí, že obsah SMS bude vyhovovat všem požadavkům platného právního řádu České republiky.

7.3. Dojde-li ke zjištění, že SMS jsou po obsahové stránce v rozporu s ustanovením článku 7.1 či 7.2 Obchodních podmínek či objeví-li se jiný právní důvod na straně Uživatele, pro který nebude možné službu SMSVio nadále Uživateli poskytovat, je Poskytovatel oprávněn šíření SMS okamžitě ukončit. V takovém případě však Uživateli nevzniká nárok na jakoukoliv slevu, náhradu či kompenzaci.

7.4. V případě vzniklých ztrát vzniklých v rozporu s ustanoveními těchto obchodních podmínek Uživatelem, je uživatel povinen vzniklé ztráty uhradit.

ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

8.1. Poskytovatel si vyhrazuje změnit Obchodní podmínky.

8.2. Pro obchodní podmínky, jejich změnu a výklad platí ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

8.3. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel uzavírá smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto obchodní podmínky. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Poskytovatele podle těchto obchodních podmínek vyplývá a již před uzavřením smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto obchodních podmínek. Poskytovatel a Uživatel tímto sjednávají, že Poskytovatel musel tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna obchodních podmínek bude Uživateli oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mail Uživatele. Uživatel má v takovém případě právo změny obchodní podmínky odmítnout a uzavřenou smlouvu s Poskytovatelem pro takový důvod vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc.

8.4. V případě závažné změny Obchodních podmínek má Uživatel až do dne účinnosti změny Obchodních podmínek právo odstoupit od smlouvy. V případě, že Uživatel od smlouvy odstoupí, je Smlouva ukončena okamžikem účinnosti změny Obchodních podmínek.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Veškeré vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti výslovně neupravená v Obchodních podmínkách se řídí ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2021.