PřihlášeníRegistrovat

podmínky a udaje

Obchodní podmínky poskytování služby rozesílání SMS 

Tyto Obchodní podmínky pro užívání SMS systému SMSVio (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností SMSVio.cz | Michal Brádek, sídlem na adrese Potocká 7, PSČ 62300, IČ 70455261, (dále jen „Poskytovatel“) a smluvním partnerem Poskytovatele, s nímž Poskytovatel uzavřel smlouvu o užívání SMS systému SMSVio (obě dále jen „Smlouva“) (dále jen „Uživatel“)

 

Úvodní ustanovení

1.1. Systém SMSVio zajišťuje poskytování Služeb odesílání a přijímání SMS zpráv z GSM sítě Uživatele do GSM sítí jednotlivých operátorů (Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s, dále do sítí virtuálních operátorů v ČR a do všech zahraničních GSM sítí. Platba za SMS jde tak k tíži Uživatele v rámci jeho stávajícího nebo nového smluvního vztahu s jeho mobilním operátorem, v rámci jeho tarifu.

1.2. Smlouva o poskytování služby rozesílání SMS zpráv prostřednictvím aplikace SMSVio (dále jen „Systém SMSvio“; smlouva dále jen „Smlouva“) je uzavřena mezi Poskytovatelem a Uživatelem okamžikem zakoupení nebo využitím jakéhokoliv předplatného nebo kreditního systému a to i v případě testovacího období.

1.3. Pro příjem a odesílání SMS z a do Systému SMSVio poskytuje Poskytovatel aplikační rozhraní, které je k dispozici uživateli za úplatu. Do aplikačního rozhraní patří webové rozhraní a mobilní aplikace, které jsou nedílnou součástí Systému SMSVio.

1.4. Systém SMSVio je nástroj pro zasílání jednotlivých, hromadných i automatizovaných SMS zpráv v rámci GSM sítě Uživatele prostřednictvím jeho operátora.

1.5. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) stanovují obsah Smlouvy a upravují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem při plnění Smlouvy.

1.6. Tím, že poskytovatel nevyužívá své vlastní sítě, uživatel bere tímto na vědomí, že doručení SMS prostřednictvím Systému SMSVio nemůže být Poskytovatelem garantováno. Doručení SMS je plně v kompetenci mobilního operátora Uživatele, přes kterého jsou SMS odesílány, resp. přes jehož síť jsou SMS odesílány.

1.7. Poskytovatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky pro plnohodnotné používání systému SMSVio Uživatelem.

1.8. Smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

 

Definice základních pojmů

2.1. Uživatel je každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem smlouvu.

2.2. Smluvní strana je Poskytovatel nebo Uživatel.

2.3. SMS zprávou se pro účely Obchodních podmínek rozumí textová zpráva o délce maximálně 160 znaků, přičemž zprávy obsahující více než 160 znaků jsou sloučeny z více zpráv o délce 160 znaků.

2.4. Spam je jakékoliv nevyžádané sdělení zaslané prostřednictvím SMS zprávy příjemci zprávy bez jeho předchozího souhlasu. Za spam je rovněž považováno jakékoliv sdělení zaslané příjemci zprávy poté, co příjemce zprávy uvědomil Uživatele o tom, že si další zasílání SMS zpráv od uživatele nepřeje. Spamem je také jakékoliv sdělení sloužící k přímé či nepřímé propagaci zboží nebo služeb či image podniku fyzické nebo právnické osoby, které není jasně a zřetelně označeno jako obchodní sdělení; skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje; je zasláno bez platného telefonního čísla, na nějž by mohl příjemce zprávy přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány. Za spam se také považuje SMS zpráva, jejíž obsah se týká prodeje nebo propagace léků na předpis, prodeje alkoholu a tabákových výrobků, drog, střelných zbraní, on-line gamblingu (on-line hazardních her), pedofilie nebo jiných výrobků a služeb, jejichž prodej nebo propagace je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

2.5. Obchodním sdělením je jakékoliv sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost.

 

Služba a její rozsah

3.1. Poskytovatel se zavazuje, že bude pro Uživatele udržovat systém SMSVio v provozuschopném stavu.

3.2. Poskytovatel se zavazuje monitorovat provoz systému SMSVio a jeho funkčnost a je povinen bez zbytečného odkladu odstranit veškeré poruchy či vady systému ohlášené Uživatelem, jenž brání užívání systému SMSVio. Není-li porucha, vada či jiná překážka v systému SMSVio, není Poskytovatel za tyto vady, poruchy či překážky zodpovědný a za jejich odstranění neodpovídá.

3.4. Poskytovatel je oprávněn použít údaje poskytnuté či zpřístupněné Uživatelem či třetími osobami, jež získá na základě plnění dle této Smlouvy či v rámci provozování Systému SMSVio, pouze v rozsahu nezbytném pro plnění dle této Smlouvy, a zavazuje se, že žádným způsobem nepoužije, nezneužije či nezcizí tyto údaje umístěné v Systému SMSVio, ke kterým by mohl eventuálně získat přístup a že přijme veškerá přiměřená opatření, aby k tomuto zneužití či zcizení nemohlo dojít třetími osobami. Poskytovatel se dále zavazuje dodržovat veškeré povinnosti, které pro něj vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Porušením závazků dle tohoto odstavce není zpřístupnění údajů učiněné v souladu s právními předpisy.

3.5. Výhradní zodpovědnost za obsah zpráv SMS má Uživatel. Poskytovatel je oprávněn po upozornění příslušnými orgány v případě porušení příslušných zákonů službu systém SMSVio uživateli bez náhrady ukončit.

 

Podmínky poskytování služby

4.1. Uživateli bude umožněno rozesílat SMS zprávy prostřednictvím Systému SMSVio.

4.2. Uživatel je povinen zajistit, aby Služba nebyla zneužita třetí osobou. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití uvedeného sytému SMSVio nebo jeho součástí třetí osobou.

4.3. Uživatel je povinen zajistit, aby obsah SMS zpráv zasílaných prostřednictvím systému SMSVio provozovaného Poskytovatelem nebyl v rozporu s právními normami, a to zejména s předpisy na ochranu veřejného pořádku, veřejného zdraví, bezpečnosti státu, spotřebitele, společenských menšin a práva na soukromí, jak České republiky, tak státu, jehož je Uživatel příslušníkem či se v něm fyzicky nachází, a rovněž státu, kterého je příslušníkem či se v něm nachází příjemce SMS zpráv.

4.4. Uživatel se dále zavazuje zajistit, aby SMS zprávy zasílané prostřednictvím Aplikace provozované Poskytovatelem neměly podobu spamu tak, jak je tento definován v čl. 2.4 Obchodních podmínek.

Poruší-li Uživatel své povinnosti stanovené v čl. 4.3, 4.4, 4.5 Obchodních podmínek, nese veškeré následky, které v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Tím není nijak dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení výše popsaných povinností Uživatele, ani nárok na náhradu takto vzniklé škody třetích osob.

4.4. Uživatel je povinen zajistit, aby všechny SMS zprávy odesílané jako obchodní sdělení byly zcela v souladu se zákonem číslo 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších změn a doplnění.

 

Cena a platební podmínky

5.1. Služba je poskytována jako předplacená, kdy Uživatel zaplatí Poskytovateli stanovenou cenu za předplacené období poskytnutí systému SMSVio a Poskytovatel umožní Uživateli prostřednictvím systému SMSVio odeslat příslušný počet SMS zpráv v daném období. Počet zpráv odeslaných uživatelem přes systém SMSVio je v případě předplaceného období neomezený.

5.2. Možnost odesílat SMS prostřednictvím systému SMSVio skončí expirací doby předplatného, pokud není uvedeno jinak.

5.2. Poskytovatel nabízí Uživateli prostřednictvím systému SMSVio možnost předplatit si vždy určitý počet SMS zpráv za souhrnnou cenu (dále jen „Kredit“).

5.3. Poskytovatel eviduje počet předplacených SMS zpráv, který může Uživatel odeslat. Po zakoupení kreditu prostřednictvím systému SMSVio zaeviduje Poskytovatel příslušnému Uživateli na jeho účet příslušný počet SMS zpráv dle zakoupené varianty. Poskytovatel zpřístupňuje informaci o počtu předplacených SMS zpráv Uživateli prostřednictvím systému SMSVio.

5.4. Poskytovatel vede evidenci předplacených SMS zpráv uvedením počtu předplacených SMS.

5.5. Uživatel hradí zakoupené předplatné nebo kredity prostřednictvím online nákupu, platbu provádí buď bankovním převodem nebo prostřednictvím online platby.

5.7. V případě, že Uživateli expiruje doba předplatného nebo vyčerpá předplacený kredit, automaticky se jeho služby pozastaví. Opětovným předplacením či zakoupením kreditu se jeho služby opět aktivují. Kredit nebo předplatné se aktivuje po zaplacení pracovníkem systém SMSVio v co nejkratší době, zpravidla ještě tentýž den, max. do 24 hodin.

 

Ochrana osobních údajů

6.1. Uživatel prohlašuje, že jedná v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, a pokud zpracovává osobní údaje svých příjemců zpráv, prohlašuje, že plní všechny své povinnosti podle zákona o ochraně osobních údajů včetně získání souhlasu subjektů údajů se zpracováváním jejich osobních údajů, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu poskytování Služby.

6.2. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla zabezpečení zpracování osobních údajů, udržovat veškeré přístupové údaje v tajnosti a používat bezpečná hesla.

6.3. Uživatel a Poskytovatel sjednávají, že Poskytovatel jako zpracovatel bude pro Uživatele zpracovávat osobní údaje příjemců zpráv Uživatele, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, text SMS zpráv. Poskytovatel bude tyto údaje pro Uživatele zpracovávat pouze za účelem provozování služby rozesílání SMS a jen po dobu trvání poskytování uvedené Služby Uživateli. Osobní údaje jsou před jejich zneužitím technicky a organizačně zabezpečeny tak, že přístup k nim mají jen pověřené osoby Poskytovatele.

 

Komunikace

7.1. Smluvní strany se dohodly, že všechna oznámení, informace, pokyny, sdělení, stížnosti, žádosti, jakož i další dokumenty pro účely této Smlouvy, budou činěna Kontaktní osobě druhé Smluvní strany na e-mail uvedený ve Smlouvě.

7.2 Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna kdykoliv změnit údaje své Kontaktní osoby, a to bez nutnosti uzavřít k této Smlouvě dodatek. V uvedeném případě, je však příslušná Smluvní strana povinna doručit druhé Smluvní straně oznámení o prováděné změně nejpozději 5 kalendářních dnů předtím, než bude zasílající Smluvní stranou aplikována

 

Obsah SMS

7.1.Uživatel se zavazuje, že nebude prostřednictvím SMS propagovat subjekty, které jsou vůči systému SMSVio přímými konkurenty, ani nebude jejím prostřednictvím propagovat služby či produkty takových subjektů, tedy zejména služby hromadného rozesílání SMS.

7.2. Partner se zavazuje a zaručuje, že zajistí, že obsah SMS bude vyhovovat všem požadavkům platného právního řádu České republiky.

7.3. Dojde-li ke zjištění, že SMS jsou po obsahové stránce v rozporu s ustanovením článku 7.1 či 7.2 Obchodních podmínek či objeví-li se jiný právní důvod na straně Uživatele, pro který nebude možné službu SMSVio nadále Uživateli poskytovat, je Poskytovatel oprávněn šíření SMS okamžitě ukončit. V takovém případě však Uživateli nevzniká nárok na jakoukoliv slevu, náhradu či kompenzaci.

7.4. V případě vzniklých ztrát vzniklých v rozporu s ustanoveními těchto obchodních podmínek Uživetelem, je uživatel povinen vzniklé ztráty uhradit.

 

Změna obchodních podmínek

8.1. Poskytovatel si vyhrazuje změnit Obchodní podmínky.

8.2. V případě závažné změny Obchodních podmínek má Uživatel až do dne účinnosti změny Obchodních podmínek právo odstoupit od smlouvy. V případě, že Uživatel od smlouvy odstoupí, je Smlouva ukončena okamžikem účinnosti změny Obchodních podmínek.

Společná a závěrečná ustanovení

9.1. Veškeré vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti výslovně neupravená v Obchodních podmínkách se řídí ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ 

Společnost Michal Brádek | SMSVio.cz provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění marketingových a veřejnoprávních povinností této společnosti.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Michal Brádek | SMSVio.cz, se sídlem Potocká 7, 623 00 Brno, identifikační číslo: 70455261 (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Havlíčkova 751, 664 42 Modřice, adresa elektronické pošty info@smsvio.cz, telefon 604247519.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je rovněž zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě, a to výhradně s marketingovými aktivitami spojené s činností správce. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy pro marketingové účely je po dobu 6 měsíců po skončení platnosti smluvního vztahu, nejdéle však do odvolání.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat
Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.Vztahuje se pouze na situace, kdy jsou osobní údaje získávány přímo od subjektů údajů (zákazníků). Nevztahuje se tedy na situace, kdy jsou osobní údaje získány jinak (od třetí osoby, od jiného správce, z internetu apod.) Nevztahuje se zejména na situace, kdy by měly být osobní údaje předávány do zemí mimo EU a na zpracování zvláštní kategorie osobních údajů. Informace o zpracování osobních pro případ zasílání obchodních sdělení (tedy zpracování osobních údajů založených na souhlasu zákazníka), upravuje dokument níže.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Odvolání souhlasu se zasíláním marketingových nabídek je emailem na info@smsvio.cz, případně odpovědní zprávou SMS zprávou s textem  Odhlasit.